BİLDİRİLERE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

KAPSAMLI ARAŞTIRMA RAPORLARI

Tasarım Araştırmaları Konusunda Uluslararası Bir Doktora Dersinin Tasarlanması

Matematik İçin Konu Odaklı Pedagojik Alan Bilgisi

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlıklarının Niceliksel Muhakemelerinin Güçlendirilerek Desteklenmesinin İncelenmesi

Okulda Üniversite Modeli’nin İlk Yıl Uygulamasının Değerlendirilmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının Kazanımına Yönelik Dinamik Geometri Yazılımındaki Öğrenme Süreçleri

Akran Konuşması ve Teknoloji Kullanımı Aracılığıyla İnformel İstatistiksel Çıkarım Bağlamında Öğrencilerin Olasılıksal Akıl Yürütmelerinin Desteklenmesi

ÇALIŞTAYLAR

Matematik Öğretmeni Yetiştirmek için Gerekli Matematik Bilgisi: Ne bilmeli? Ne düzeyde bilmeli? Ne şekilde bilmeli?

Öğrenci Fikirlerine Dayanan Matematik Öğrenme Fırsatları

Matematik ve Oyun: Stratejini Belirle, Oyunda İlerle!

Gerçek Sayılara Farklı Bir Bakış

ÖĞRENME VE ÖĞRETME

Matematik Öğretmen Adaylarının Tarihi Olayları TinkerPlots ile Analiz Etme Süreçlerindeki İstatistiksel Akıl Yürütmelerinin İrdelenmesi

Matematik Öğretmenlerinin Sıfıra Bölme Konusuna Yönelik Öğretimsel Açıklamalarının İncelenmesi

Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramlarda Cebirsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Ders Araştırması İle İlgili Görüşleri

Matematik Öğretmen Adayları Fonksiyon Kavramını Nasıl Öğretiyorlar?

Matematik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Matematik Öğrenme Etkinliklerinin Matematik İçi İlişkilendirmeye İlişkin Görüşleri Kapsamında İncelenmesi

4-7. Sınıf Öğrencilerinin Kesir Büyüklüğünü Kavrayışları

Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Kendi Öğretim Sürecinde Fark Ettiği Durumlar

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üslü İfadelerin Öğretimindeki Öğretim Strateji Tercihleri

Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin İncelenmesi

Gerçekçi Matematik Eğitiminin Yansıma Simetrisi Konusunun Öğretimine Etkisi

Matematik Öğretmenlerinin Radyan Kavramını Anlamlandırma ve Kullanma Biçimlerinin Analizi

Trigonometri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi

8. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi

Kırsal Alanda Eğitim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Matematik Dersine Karşı Tutumlarını Yordama Gücü

Ters-Yüz Edilmiş Bir Matematik Sınıfına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Matematik Öğretmen Adaylarının Riemann Toplamıyla İlgili Kavramsal Anlayışları

Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Durumların Altında Yatan Matematiksel İlişkileri Anlayabilme Durumları

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Kovaryasyonel Değişkenlerin Grafikleştirilmesinde Düzgün ve Düzgün Parçalı Grafik Çizen Öğrencilerin Değişim Varyansı Bazında Düşünme Süreçleri

Lise Öğrencilerinin Açı Ölçüsü Birimleri ve Açının Esas Ölçüsü Konusunda Yaptıkları Hataların İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dönme Dönüşümü ile İlgili Bilgilerinin İncelenmesi

Matematik Eğitiminde Ters Yüz Sınıf Yaklaşımının Kullanılması: Temel Matematik Dersi Örneği

Topolojinin Ortaokul ve Lise Seviyesine İndirgenmesi: Çizgeler Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Origami Kullanımına Yönelik Görüşleri

Analoji Destekli Kavram Değişim Metinlerinin Limit Konusunun Öğretimine Etkisi

Bir Eylem Araştırması: Fonksiyon Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi

Oyunlaştırılmış Kodlama Öğrenme Ortamlarının Kullanılabilirliği: HackerCan Örneği

Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencinin Matematik Başarısındaki Rolü: Bir Özel Durum Çalışması

Matematik Öğretmeni Adaylarının Diziler Ve Seriler Konusunda Gerçek Hayat Etkinliği Hazırlama Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Matematik Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

“Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılarda İşlemler” Konusunda Ters-Yüz Sınıf Modelinin Uygulanması

Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Anlamları Üzerine: Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği

Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Perspektifinden Limit ve Türev Uygulamaları

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel ve Görsel Temsil Biçimleriyle Sunulan Aritmetik İşlemlerdeki Performanslarına Yönelik Davranışsal Bir İnceleme

Eğitim Ortamlarında Dijital Rozet Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ders İmecesi Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Öğrencinin Öğrenme Güçlükleri Konusundaki Farkındalıkları Durumuna Etkisinin İncelenmesi

Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarının Van Hiele Teorisine Göre İncelenmesi

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirde Yaşadıkları Kavram Yanılgıları ve Giderilmesinde Etkinlik Temelli Öğretimin Kullanılması

Matematik Öğretmeni ve Öğrencilerin Sayı Hislerinin İncelenmesi

Ders Kitaplarında Kullanılan Örnek Türlerinin Analizi: Limit Konusu

Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Açı ve Açı Ölçü Birimleri Hakkındaki Kavramsal Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Eşit İşaretini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

6-7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kesirli Sayılarda Temsiller Arası Geçişlerinin İncelenmesi

Serilerde Yakınsaklık, Yakınsaklık Çeşitleri ve Testlerin Kullanımı

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarılarında Matematiğe Yönelik Kaygı ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Etkisi

Öğretmen Adaylarının Küresel Düzlemde Üçgen Oluşturma Sürecinin RBC Soyutlama Teorisi Işığında İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Hesaplamalı Düşünme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Analitik Düşünme ve Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin Görüş ve Önerileri Bağlamında Öğrencilerin Matematiksel Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Lise Matematik Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi

Çoklu Temsil Destekli Tasarlanan Manipulatiflerin Tam Sayı Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

5-8.Sınıf Matematik Öğretim Programının İstatistik Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi

Matematiksel Nesnenin Matematik Eğitimi Bağlamında Niteliği

8. Sınıf Öğrencilerin Matematik Dersi “Geometrik Cisimler” Ünitesine Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Güven Aralığı Kavramına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Ters-Yüz Edilmiş Bir Matematik Sınıfına İlişkin Öğrenci Görüşleri

İkinci Dereceden Fonksiyonlara İlişkin Bir Öğretim Dizisi Tasarımı

Onuncu Sınıf Öğrencilerinin İkinci Dereceden Fonksiyonlara İlişkin Kavramsal Anlamaları

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yeterlilik Drurunları

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üçgenler ve Dörtgenler Konusuna İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Öğrenme Ortamı Tasarlamadaki Rolünün İncelenmesi

Göreve Yeni Başlayan İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Adaylık Süreçlerinin İncelenmesi

Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkında Oluşturdukları Metaforların İncelenmesi

Matematik Öğretiminde Kullanılan Analojilerin ve Analoji Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının, Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi

Örüntü Genelleme ve Genellemeyi Gerekçelendirme ile İlgili İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisi

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşme Deneyimlerinin İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi

Durum Temelli Yaklaşımla Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi: Üslü Sayılar Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ondalık Sayılar Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

Sınıf Öğretmenlerinin Kişisel Eğitim Seminerini Takip Amaçlı Gerçekleştirilen Çevrim-içi Foruma Katılım Durumlarının İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Gerçekleştirdiği Klinik Mülakat Analizlerinin İncelenmesi

Farklı Bölümlerden Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Tutum ve İnanışlarının Örtük Sınıf Analiziyle İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Hiyerarşik Lineer Modelleme Kullanarak İncelenmesi

Hizmet-Öncesi Eğitim: Öğretmen Adaylarının Epistomolojik Bilgi Değişiminin İncelenmesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Fonksiyon ile ilgili Öğrenci Zorluk ve Yanılgılarına Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Senaryo Tekniği ile İncelenmesi

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları Üzerine Boylamsal Bir Çalışma

Matematik Öğretmeye Hazır mıyız? Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretme Bilgilerinin İncelenmesi Üzerine bir Çalışma3

TEKNOLOJİ DESTEKLİ

Üç Boyutlu Şekillerin Oluşturulması Sürecinde Öğrenciler Arasında Yaşanan Etkileşimler

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Problem Çözme Başarısına Etkisi:  Bir Meta-Analiz Çalışması

Matematik Öğretmenlerinin Etkinlik Hazırlama Süreçlerinde TPAB’ lerini Kullanım Durumlarının Tespitine Yönelik Geliştirilen Gözlem Formu

Logo Programlama Sürecinde Öğretmen Adaylarının Karşılaştıkları Hatalar Üzerine Bir Nitel Çalışma

Ortaokul 7.Sınıfta GeoGebra Destekli Geometri Öğretiminin Öğrenmedeki Kalıcılık Üzerine Etkisi

Matematik Öğretmenlerinin Öğretimde Bilgi ve İletişim Teknolojisini Kullanmaya Yönelik Yeterlik Durumlarının İncelenmesi

FATİH Projesi ve Matematik Eğitimine Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Matematik Öğretmeninin Matematik Koçluğu Sürecindeki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin Müfredata Bileşenine Göre İncelenmesi

Çember ve Daire Ders Modülünün Akıllı Tahtada 5E Modeline Göre Uygulanması ve Öğretime Katkısı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi

Görsel Programlama Ortamında (Code.org) İşlem Önceliği Öğretimi

Matematik Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometrik Denklem ve Eşitsizliklerin Çözümünde GeoGebra Kullanımına İlişkin Görüşleri4

Matematiksel Modelleme Sürecinde Teknoloji Kullanımının Süreçte Karşılaşılan Güçlüklere Etkisi

Mobil Eğitsel Oyunlarının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanarak Anlamlı Öğrenmenin Gerçekleştirilmesi Hiperbol Örneği

Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi: GeoGebra ve İBT Destekli Uygulamalar Üzerine Bir İngiltere Örneği

Mobil Oyunlarda Bağımlılık Araştırması: Clash of Clans Örneği

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlarda Bilgi Paylaşma Davranışları Üzerine Bir Çalışma

Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Kapsamında Hazırladıkları Ders Planlarının TPAB Düzeyleri Açısından İncelenmesi

Öğrenciler Programlama Öğreniminde Ters Yüz Sınıf Yaklaşımının Uyarlanarak Kullanılmasına İlişkin Ne Düşünüyor?

Mikro Öğretim Yönteminin Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kullanım Düzeylerine Etkisi

Geogebra İle İplik Sanatı ve Pedagojik Potansiyeli

Aritmetikten Cebire Geçiş Sürecini Desteklemek Amacıyla Geliştirilen Sanal Manipülatiflerin Uygulamalarından Yansımalar

Alice ile 3-D Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi

PROBLEM KURMA

Ders İmecesi Çalışmalarının Öncesi Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerinin Analizi

Ortaokul Öğrencilerinin Aritmetiksel İfadelere Yönelik Problem Kurma Becerisinin İşlem Önceliği Bağlamında İncelenmesi

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Farklı Formatlarda Verilen Problemlere Ait Çözümlerinin İncelenmesi

7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Niceliksel Orantısal Akıl Yürütme Problemlerinde Kullandıkları Çözüm Sratejilerinin İncelenmesi

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi

6. Sınıf Ders Kitaplarında Yer Alan Problem Çözme Çalışmalarının Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programında Öne Çıkan Sosyomatematiksel Normlar Yönünden İncelenmesi

Yetişkinlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

12. Sınıf Öğrencilerinin Eğim ile İlgili Geçek Yaşam Problemlerini Çözme Süreci

Bir Çizim Problemi: ’nın sayı eksenindeki Yerinin Bulunması

Bir Matematiksel Problem Durumu: Kesik Üçgenler

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kurdukları Problemlerin Çözülebilirliğinin Değerlendirilmesi

Üstün Yetenekli Tanısı Konulmuş ve Konulmamış Öğrencilerin Problem Kurmadaki Yaratıcılıklarının Yaratıcılığın Orijinallik Göstergesi Açısından İncelenmesi

Sınıf Öğretmenlerinin Kurdukları Dört İşlem Problemlerinde Kullandıkları Yapıların

İncelenmesi

Cebir Alanında Problem Çözme Sürecinin Habermas Akılcı Davranış Teorisi ile Analizi

MATEMATİKSEL İSPAT

Dinamik Görsel İspatların GeoGebra Yazılımında İnşa Edilmesinin Öğrenme Ortamına Katkıları

Lise Öğrencileri Üniversiteye Beraberinde Ne Getiriyor: İspat Bağlamında Mantıksal Hatalar ve Güçlükler

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Son Sınıf Öğretmen Adaylarının İspat Değerlendirmelerinin İncelenmesi

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Şemaları*

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ortaokul Öğrencileriyle Yürütülen Grupla Sınav Uygulamasından Yansımalar

Matematik Performansında 4. Sınıftan 8. Sınıfa Olan Değişimler: TIMSS Türkiye Verilerinin Başarı ve Bilişsel Derinlik Açısından İncelenmesi

Sınıf İçerisinde Bir Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Plickers

2009-2016 Yılları Arasında Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Değerlendirilmesi

2013–2017 Yılları Arasındaki TEOG Matematik Sorularının PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması

TIMSS 2011 Türkiye Örnekleminde 8. Sınıf Öğrencilerinin Madde Tipine Göre Başarı Seviyelerinin İncelenmesi

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Matematik Öğretim Programında Ders İçi-Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirmelere Bir Bakış

Geçmişten Günümüze Matematik Dersi Öğretim Programları

Ortaöğretim Matematik Taslak Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Özel Durum Çalışması

Lise Matematik Öğretmenlerinin Matematik Okuryazarlığı Bağlamında Matematik Öğretim Programına İlişkin Görüşleri

2009 Yılı İlköğretim 6-8. Sınıf ve 2013 Yılı Ortaokul 6-8. Sınıf Matematik Öğretim Programları Geometri Kazanımlarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine Göre Dağılımlarının Karşılaştırılması

Matematik Öğretim Programlarının Değişim Serüvenine Yeni Bir Bakış Açısı

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi

MATEMATİK TARİHİ ve FELSEFESİ

Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinden Yararlanmanın Öğrencilerin Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinde Geçen Matematikçilerin Biyografilerine ve Önemlerine İlişkin Düşünceleri

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilim İnsanları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Yaratıcı Drama İle Tarihteki Kadın Matematikçilerin Hayatına Bir Bakış

Yaratıcı Drama ile Matematik Tarihine Bir Yolculuk

Matematik Öğretmenlerinin Matematik Felsefelerinin İncelenmesi

MATEMATİKSEL MODELLEME

Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemi Hazırlama Becerileri

Modelleme Sürecindeki Argümanların İncelenmesi

Modelleme Yazılımı ile Tasarlanan Uzamsal Görevleri Çözme Sürecine Ataçlanan Göstergeler: Göstergebilimsel Aracılık Teorisi Perspektifi

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modellemeyi Derslere Entegre Etme Çalışmalarında Karşılaştıkları Güçlükler

MATEMATİKSEL DÜŞÜNME

Matematiksel Düşünme Gelişimi İçin Örnek Bir Etkinlik

Bir İlköğretim Matematik Öğretmeninin Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Fark Etmesi

Matematiksel Modellemede Fotoğraflar Hangi İşlevleri Görür?

Tasarım Tabanlı Araştırma İle Liselere Yönelik Modelleme Uygulamalarının Revizyonu

Veriler Öğrenme Alanına Yönelik Sınıf Ortamında Ortaya Çıkan Söylemlerin Matematiksel Dil Bağlamında İncelenmesi

FeTeMM

Koordinat Sistemine Uygun Örnek Bir FETEMM (STEM) Etkinliği: Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri

Matematik Eğitiminde STEM Uygulamaları: Scratch ve Arduino Kullanımı

Eğitsel Robotik Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerin Orantısal Akıl Yürütme Becerilerine Etkisi

Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM’e İlişkin Günlük Hayat Örneğinde FeTeMM Alanlarına İlişkin Algıları

Üniversite Öğrencilerinin FeTeMM Farkındalık Durumlarının İncelenmesi